Qysh me i verifiku kërkesat për kreditor? x

Ky aplikacioni ju mundëson kreditorëve verifikimin e statusit të kërkesave të parashtruar në kuadër të procesit të likuidimit  të Ndërmarrjeve Shoqërore që janë në administrimin e AKP‐së.

Hapat të cilat duhet të ndiqen për të shikuar statusin e kërkesës janë:

  1. Hapja e Ueb faqes se AKP‐së (http://www.pak‐ks.org)

picture11

2. Hapja e linkut në ueb faqen e AKP‐së “informata për kreditoret” i cili ndodhen nën seksioni e likuidimit dhe kliko në likun “kliko këtu”.

picture12

3. Në faqen në vijim gjendet rubrika ku duhet të vendoset numri personal i kreditorit.

screen-shot-2016-10-17-at-3-36-12-pm

Pasi që të vendoset numri personal në rubrikën Kërko ID, nëse keni kërkesë të parashtruar në procesin e likuidimit do të shfaqen këto informata:

picture13

Ky aplikacion vlen vetëm për persona fizik te cilat me parashtrimin e kërkesës kanë dorëzuar dhe kopjet  e dokumentacionit personal dhe jo edhe për persona juridik.

Në raste që nuk shfaqen informata personat në fjalë duhet të paraqiten pranë zyrave rajonale të AKP‐së  për ti plotësuar këto informata.

Në  raste  qe  ne  tabele  shfaqet  informata  “Vendimi  nuk  është  marr  ende”  atëherë  nuk  pritet shpërndarje të mjeteve për kreditoret e suksesshëm.

picture14

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME