Qysh me ndryshu gjuhën në Windows?

1.Klikoni në Start>Control Panel.

ndryshimi i gjuhes 1

2.Klikoni në Clock, Language and Region, pastaj klikoni në Region and Language.

ndryshimi i gjuhes 2

3.Klikoni në Keyboards and Languages.

ndryshimi i gjuhes 3

4.Navigoni në seksionin e quajtur Display Languages, dhe pastaj klikoni mbi gjuhën që dëshironi të ju shfaqet në Windows.

ndryshimi i gjuhes 4

5.Klikoni Save për të konfirmuar ndryshimin.

ndryshimi i gjuhes 5