Qysh Me Shpalle Shuarjen e Biznesit?

Fletëparaqitje për shuarjen e biznesit.

  •  Certifikata e regjistrimit të biznesit (origjinali),
  •  Certifikata për përmbushjen e obligimeve tatimore ndaj Autoritetit Qendror Fiskal,
  •  Lejen e njoftimit ose pasaportën,
  •  Taksa e paguar në vlerë prej 10 euro.