Qysh me shkru Raport Psikologjik/Psikiatrik per Gjykata?

psikiater

Delikuenca Minore

D.J është definuar si sjellje e thyerjes së ligjit , nga mosha 10
– 21 vjeçare

Etiologjia

Etiologjia është shumë faktoriale dhe nuk është e lidhur me
ndonjë çrregullim te plote psikiatrik . Faktorët e lidhur me
zhvillimin e delikuencës përfshijnë :
–       Edukimi jo i kënaqshëm
–       IQ e ulët
–       Crr. Kondukt gjatë fëmijërisë
–       Kriminaliteti familjar
–       Madhësia e madhe e familjes

Menaxhimi dhe Prognoza

Faktorët që mund të përmirësojnë prognozën e një të rrituri
të përfshirë në kriminalitet përfshinë :
–       Këshillimi
–       Krijimi i një marrëdhënie të mirë me prindërit apo
këshilltarin
–       Përmirësim i ambientit familjar
–       Eksperiencë e mirë në shkollë
–       Grup i mirë moshatarësh
–       Punësim i suksesshëm
–       Lidhje apo martesë e mirë

Kriminelët me çrregullime Psikiatrike

Vlerësimi psikiatrik – forensik dhe raportet gjyqësore
Vlerësimi psikiatrik – forensik për një kriminel abnormal apo me
çrregullime psikiatrike duhet të përmbajë këto elemente :
–       Një histori të plotë dhe vlerësim të gjendjes mentale
–       Të marrësh në konsiderim objektivisht krimin që ka bërë
–       Të marrësh në konsiderim objektivisht krimet që ka bërë më
herët
–       Të marrësh informacione nga të afërmit , shoqëria , punonjësit
social , oficerët etj
–       Të rishqyrtosh,rishikosh të dhënat e mëparshme relevante
psikiatrike

Si të shkruhet një raport ?

RAPORT ( shembull )

Paragrafi 1

Trego se ku dhe kurë keni takuar ( d.m.th në cfare institucioni ) ,
me kërkesën e kujt , çfarë informacione kishit në dispozicion ,
p.sh. formularët,raportet,dokumentet që kanë të bëjnë me rastin
, kush ishin informatorët ( kush ka qenë përpilues i atyre
dokumenteve,ose nëse janë dokumente të ndonjë psikiatri ose
psikologu të mëhershëm,të ceket kush është ai ) , dhe në disa
raste , çfarë informacioni mungonte . Përmend krimet për të cilat
akuzohet dhe datat .

Paragrafi 2

Trego për historinë e tij shëndetësore dhe rezultatet e
ekzaminimeve medikale , p.sh “ Ekzaminimi fizik nuk tregon për
abnormalitete “ .
Paragrafi  3

Raporto për pikat e rëndësishme të historisë familjare ,
përfshirë këtu edhe çrregullimet psikiatrike dhe kriminalitetin .

Paragrafi 4

Historia Personale : Raporto për pikat e rëndësishme të historisë
së tij personale : p.sh zhvillimi fizik ; lindja , ndonjë
çrregullim zhvillimor , eneures apo enkomprez , shkollimi ( ndonjë
histori dhune,apo tiranije , që ju ka bërë të tjerëve apo I janë
bërë atij ) , historia profesionale  ( përfshirë vështirësitë
në punë apo me kolegët në punë etj ) .

Paragrafi 5

Raporto për historinë e tij seksuale dhe martesore : ji shumë
arsyeshmërisht diskret , i përmbajtur , i matur , pasi raporti mund
të lexohet në gjyq të hapur .

Paragrafi  6

Raporto për detajet e personalitetit të tij , në kuptimin e
marrëdhënieve sociale , emocioneve , shprehive ; p.sh pirja e
alkoolit , kumar , drogat .

Paragrafi 7

Raporto për historinë forensike , p.sh ., dënimet apo akuzat e më
hershme . Si do që të jetë , kjo është e pa lejueshme .

Paragrafi 8

Raporto për historinë psikiatrike ( datat , diagnozat , detaje
relevante dhe lidhjet e mundshme të çrregullimeve mentale me krimin
që ka bërë dhe trajtimin e tij ) .

Paragrafi 9

Raporto për rrethanat që e kanë quar në krim /krimet , dhe për
gjendjen mendore të tij në kohën kur ka bërë krimin . Kufizo
diskutimin vetëm rreth fenomenit të observuar , p.sh., “ Derisa
tregon për kohën kur ka kryer krimin , ai flet për një histori
të dhimbshme , humbjes së shpresës , mungesës së gjumit etj . “
. Kjo janë simptoma të gjendjes mentale – çrregullimit depresiv ,
etj .

Paragrafi 10

Raporto për rezultatet e intervistës : “ Ai tregoj apo nuk tregoj
dëshmi të ndonjë çrregullimi mental apo dëmtimit mental “ .
Pastaj jip një përshkrim të dëshmive ,p.sh “ Ai murmuriste me
vetveten , shikonte përreth dhomës ,sikur të kishte halucinacione
“ etj , apo listo simptomat e detektuara dhe thuani “ këto
simptoma janë tregues i çrregullimit të Shizofrënisë “ etj .

——————–
Vërejtje : Informacionet , nga paragrafi 1 në 10 duhet të jenë të
bazuara në fakte , të verifikuara dhe të jenë të pajtueshme edhe
me mendimet e të tjerëve ( profesionistëve ) edhe nëse në fakt
mendimi juaj është ndryshe .
—————————-

Paragrafi 11

Ky paragraf duhet të shpresë mendimin tuaj personal . Gjykata do të
jetë e interesuar në mënyrë të veçantë në mendimin tuaj rreth
disa çështjeve :

–       A është i akuzuari në gjendje të mbajë gjykimin ?
–       Ai vuan ai nga ndonjë çrregullim psikiatrik , dëmtim mental , apo
çrregullim psikopatik ?
–       Komentet në lidhje me përgjegjësin , p.sh ” përgjegjësia e
dëmtuar për shkak të mendimeve homicidale ” .
–       Nëse vuan nga ndonjë çrregullim psikiatrik i cili kërkon trajtim
në spital , kërko që të dërgohet në spital.

Nëse mendoni që nuk ka ndonjë sëmundje psikiatrike që kërkon
trajtim ,atëherë mund të thoni ” Sipas mendimit tim ,personi në
fjalë nuk ka ndonjë çrregullim mental ,dëmtim mental apo
çrregullim psikopatik dhe nuk ka nevojë për hospitalizim dhe
trajtim psikiatrik ” .
Por , nëse ka probleme të caktuara psikologjike , ju mund të
rekomandoni që ai të ndjekë senaca psikoterapeutike .
Por , në rast se nuk keni rekomandime psikiatrike , thoni ” Nuk
kamë rekomandime psikiatrike në lidhje me këtë rast ” .

ÇRREGULLIMET  MENTALE

Çrregullimet mentale që mund të lidhen me kriminalitetin
përfshijnë :
–       Shizofrenia  – Ky është çrregullimi që lidhet më së shumti me
krimet e vogla , pas personalitetit dhe funksionimit social .
–       Crregullimet Depresive – Ky çrregullim është më pak i
paraqitur tek kriminelët , është I lidhur me idetë homicidale dhe
vjedhje nëpër dyqane .
–       Epilespia – Ky çrregullim është shumë I paraqitur tek të
burgosurit,por kriminaliteti tek epileptikët është rrallë i
shprehur .
–       Deluzionet morbide të xhelozisë ( Sindromi i Otellos ) – Është
i lidhur me dëmtimet serioze , të përsëritura , kundrejt
partneres,bashkëshortes .

Alkooli dhe drogat që janë konsumuar vullnetarisht nuk e
lehtësojnë , përgjithësisht , personin nga përgjegjësia legale .

Përgjegjësia e zvogëluar , pakësuar .

Në rastet e akuzimit për vrasje , mund të vijë në shprehje një
mbrojtje për shkak të përgjegjësisë së zvogëluar , për të
cilën duhet të dëshmohet që , gjatë kohës së krimit , i
akuzuari vuante nga të tilla gjendje si : abnomralitet mendor , e
shkaktuar nga retardimi zhvillimor apo ndonjë shkak tjetër , ku mund
të përfshihet ndonjë sëmundje apo dëmtim , I cili ka shkaktuar
dëmtimin mental për përgjegjësinë e veprimeve të tij .

RREZIKSHMËRIA

Individët e rrezikshëm janë njerëzit që kanë apo kanë mundur
të dëmtojnë të tjerët . Karakteristikat e tyre përfshijnë :
Përsëritjen e veprës
Papërmirësueshmërinë
Paparashikueshmërinë
Patrajtueshmërinë

Parashikuesi më i mirë I sjelljeve të rrezikshme në të ardhmen
është sjellja e individit në të kaluarën . Parashikimi
afatshkurtër është më I mirë se parashikimi afatgjatë .
Rrezikshmëria lidhet me posedimin e armëve , xhelozisë morbid dhe
sindromit të vrasjes sadistike .

Të gjitha testet ,vlerësimet si dhe përpilimi i raporteve , mund
të bëhet vetëm nga profesionistët ; Psikiatër , Psikolog , si dhe
profesionist të tjerë brenda Institucioneve si Policia dhe Burgu,por
në rast nevoje,mund të angazhohen dhe profesionist jashtë
institucionit.

Vwrejtje : Artikulli ofron vetëm informacione bazike , dedikuar
,sidomos,studiuesve në fusha si Psikologjia,Psikiatria,Forenzika,
meqë literaturë e tillë në gjuhën shqipe mungon.

 

Falenderojme Fitore Fazliu-un per kontributin ne kete teme.