Qysh Me Rrite Rrjedhen e Ujit ne Rrobalarese?

Nese e mbyllni rubinetin, e hiqni zorren nga makina rrobalarese, e terhiqni siten (me ndihmen e dareve) do te shihni se si ajo eshte e mbushur dhe e bllokuar me rere te imet te ujesjellesit. Me kujdes, duke e mbajtur mes gishterinjve e pastroni ate nen shtypje te larte te ujit. Kontrolloni duke shikuar siten dhe e ktheni ate ne vendin e saj te duhur.

Verejtje: keshilla u rekomandohet personave te cilet nuk jane te mesuar te bejne intervenime te tilla, ne menyre qe te mos demtojne pjesen e parme ose mbeshtjellesin plastik per instalimin e gypave.  Alternative eshte angazhimi i ekspertit.