Qysh Me Fale Namazin?

namaz

1. Namazi fillon duke thënë:
All-llahu Ekber, me ç’rast i ngren duart në lartësi të veshëve. Shuplakat i kthen kah Kibla.

2. E vendos dorën e djathtë mbi të majtën dhe thua:

(Subhaneke):

SUBHANEKE ALL-LLAHUMME WE BI HAMDIKE WE TEBAREKESMUKE WE TE’ALA XHEDDUKE WE LA ILAHE GAJRUKE.

(E’udhu Bil-lahi)1:

E’UDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIR-RAXHIM

(Fatiha) – Kjo lutje duhet doemos të thuhet gjatë namazit:
1. BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM
2. EL HAMDULIL-LAHI RABBIL ‘ALEMIN
3. ER-RAHMANIR-RAHIM
4. MALIKI JEWMID-DIN
5. IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NESTA’IN
6. IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM
7. SIRATAL-LEDHINE EN ‘AMTE ‘ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ‘ALEJHIM WE LED-DAL-LIN AMIN

Pastaj e lexon një sure, p.sh. (Kewther):
1. INNA E’ATAJNA KEL KEWTHER
2. FE SAL-LI LI RABBIKE WEN HAR
3. INNE SHANIEKE HUWEL EBTER.

3. Duke thënë: ALL-LLAHU EKBER kerrusesh dhe i vene duart mbi gjunje. Në këtë pozitë (e cila quhet RUKU) thua tri herë:
SUBHANE RABBIEL ‘ADHIM

4. Duke thënë:
SEMI’ ALL-LLAHU LIMEN HAMIDEH
drejtohesh dhe thua:
ALL-LLAHUMME RABBENA LEKEL HAMD

5. Thua ALL-LLAHU EKBER dhe përulesh me balle në tokë. Në këtë pozitë (e cila quhet SEXHDE) thua tri herë:
SUBHANE RABBIJEL E’ALA

6. Thua ALL-LLAHU EKBER dhe ulesh. Në këtë pozitë thua:
RABBIGFIRLIJ, GFIRLIJ

7. Përsëri thua ALL-LLAHU EKBER dhe e bën edhe një sexhde.

REKATI I DYTË:

8. Duke thënë ALL-LLAHU EKBER çohesh në këmbë, i lidhe duart dhe e thua vetëm lutjen FATIHA (shih veprimin 1) dhe pas saj një sure, p.sh.:
(IHLAS):
1. KUL HU WALL-LLAHU EHAD
2. ALL-LLAHUS-SAMED
3. LEM JELID WE LEM JULED
4. WE LEM JEKUN L-LEHU KUFUWEN EHAD.

9. Pastaj e kryen rukun (kërrusesh), drejtohesh dhe i bën dy sexhde (dmth veprimet 3, 4, 5, 6 dhe 7) dhe pas sexhdes së dytë ulesh duke thënë ALL-LLAHU EKBER dhe i thua lutjet:

(ET TEHIJATU):
ET-TEHIJJATU LIL-LAHI WES-SALAWATU WET-TAJJIBATU. ES-SELAMU ‘ALEN
NEBIJJI WE RAHMETULL-LLAHI WE BEREKATUHU. ES-SELAMU ‘ALEJNA WE
‘ALA ‘IBADIL-LAHIS-SALIHIN. ESH HEDU EN LA ILAHE IL ALL-LLAH WE
ESH HEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHU WE RESULUHU.

(SALAWAT):
ALL-LLAHUMME SAL-LI’ ‘ALA MUHAMMEDIN WE ‘ALA ALI MUHAMMED KEMA
SAL-LEJTE ‘ALA IBRAHIME WE ‘ALA ALI IBRAHIM INNEKE HAMIDUN MEXHID.
ALL-LLAHUMME BARIK’ ‘ALA MUHAMMEDIN WE ‘ALA ALI MUHAMMED KEMA
BAREKTE ‘ALA IBRAHIME WE ‘ALA ALI IBRAHIM INNEKE HAMIDUN MEXHID.

PËRFUNDIMI I NAMAZIT:
I ulur thua:
ALL-LLAHUMME INNI E’UDHU BIKE MIN ‘ADHABI XHEHENNEM WE MIN
‘ADHABIL KABR WE MIN FITNETIL-MAHJA WEL ME’MAT WE MIN SHERRI
FITNETIL-MESIHID-DEXHXHAL.
ALL-LLAHUMME INNI DHALEMTU NEFSI DHULMEN KETHIRA, WE LA
JEGFIRUDH-DHUNUBE IL-LA ENTE, FEGFIRLIJ MAGFIRETEN MIN ‘INDIK, WE
RHAMNIJ, INNEKE ENTEL-GAFURUR-RAHIM.

Pastaj e kthen kokën së pari në të djathtë dhe thua:
ES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULL-LLAH
dhe në të majtë:
ES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULL-LLAH

 

//Falenderojme lexuesin Armend K per kontributin ne kete teme.