Qysh Me Apliku per Pasaporte Biometrike ne Shqiperi?

Aplikimi për Pasaportë Biometrike bëhet në zyrat e aplikimit, që ndodhen pranë Zyrave të Gjendjes Civile, në Njësitë e Qeverisjes vendore.

Aplikimi dhe shpërndarja e Pasaportave të Shërbimit dhe Diplomatike,bëhet  pranë  Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

Çdo shtetas nën moshën 16 vjeç aplikon për pasaportë biometrike, vetëm në prezencë të paktën të njërit prej prindërve, të kujdestarit ligjor ose të përfaqësuesit me prokurë të posaçme.

  • Sheremet

    A mund te aplikoj per pasaport biometrik te Shqiperisë

Qysh me regjistru Shoqëri Aksionare, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, ose Kompani të huaj?