Qysh Me Apliku Per Certifikaten e Lindjes? x

Nëse jeni të regjistruar, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i të lindurve për ju.
Në secilën dosje të Regjistrimit të Lindjes duhet të gjendet komplet dokumentacioni i nevojshëm për regjistrimin e lindjes. Dokumentacioni që përmban dosja ndryshon varësisht nëse lindja ka ndodhur në institucion shëndetësor, jashtë institucionit shëndetësor apo jashtë vendit.
Nëse konstatohet se në dosjen e regjistrimit të lindjes gjenden:

  1. Kërkesa për regjistrimin e lindjes
  2. Fletë lëshimi i institucionit shëndetësor publik apo privat ku ka ndodhur lindja,
  3. Certifikata e martesës për prindërit e fëmijës,
  4. Procesverbali për pranimin e atësisë, nëse fëmija është jashtëmartesor,
  5. Fotokopjet e dokumenteve të identifikimit për prindërit e fëmijës. Për fëmijët e braktisur, vërtetimi i organit të kujdestarisë.

Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Dokumentet.aspx

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME