Agjencia Kosovare e Privatizimit

Qysh me i verifiku kërkesat për kreditor? x

Ky aplikacioni ju mundëson kreditorëve verifikimin e statusit të kërkesave të parashtruar në kuadër të procesit të likuidimit  të Ndërmarrjeve Shoqërore që janë në administrimin e AKP‐së. Hapat të cilat duhet të ndiqen për të shikuar statusin e kërkesës janë: Hapja e Ueb faqes se AKP‐së (http://www.pak‐ks.org) 2. Hapja e linkut në ueb faqen e AKP‐së “informata për kreditoret” i cili ndodhen nën seksioni e likuidimit dhe kliko në likun “kliko këtu”. 3. Në faqen në vijim gjendet rubrika ku duhet të vendoset numri personal i kreditorit. Pasi që të vendoset numri personal në rubrikën Kërko ID, nëse keni kërkesë të parashtruar në procesin e likuidimit do të shfaqen këto informata: Ky aplikacion vlen vetëm për persona fizik te cilat me parashtrimin e kërkesës kanë dorëzuar dhe kopjet  e dokumentacionit personal dhe jo edhe për persona juridik. Në raste që nuk shfaqen informata personat në fjalë duhet të paraqiten pranë zyrave rajonale të AKP‐së  për ti plotësuar këto informata. Në  raste  qe  ne  tabele  …

Qysh me i verifiku kërkesat për kreditor? x Read More »

Qysh me kontaktu AKP-në?

Për qasje në dokumentet publike kontaktoni: Znj. Arta Gosalci Dedi Zyrtare për Marrëdhënie me Publikun Person Kontaktues për Qasje në Dokumente Publike  Tel: +381 (0) 38 500 400 lok. 1110 apo  E-mail: [email protected] ose [email protected]  Selia Qendrore e AKP-së Rr. Agim Ramadani Nr. 23, (ish Rr. Ilir Konushevci Nr.8), 10 000 Prishtinë, Kosovë, Tel: +381 (0) 38 500 …

Qysh me kontaktu AKP-në? Read More »

Qysh me u regjistru si ofertues i kualifikuar?

Çfarë hapa duhet të ndërmirren për regjistrim? Kontaktoni Zyrën Qendrore të AKP-së në Prishtinë, Njësinë për Marketing dhe Marrëdhënie me Investitorë për më shumë detaje. Së paku 5 ditë pune para ditës për dorëzimin e ofertave ju duhet të dorëzoni kërkesën për regjistrim me dokumentet në vijim: 1. Informatat e juaja për kontakt Kjo është …

Qysh me u regjistru si ofertues i kualifikuar? Read More »

Qysh me i parashtru kërkesat për likuidim?

Pasi që të inicohet likuidimi i NSH-së me vendim të Bordit, themelohet Autoriteti i Likuidimit i cili brenda 10 ditë pune, në shtypin ditor, publikon njoftimin për inicimin e likuidimit të Ndërmarrjes Shoqërore. Ai njoftim përmban edhe afatet kohore për parashtrimin e kërkesave kreditore dhe pronësore ndaj Ndërmarrjes, dhe në të njëjtën kohë njoftohen kreditorët …

Qysh me i parashtru kërkesat për likuidim? Read More »

Qysh me i përgaditë dokumentet për ofertim?

Për t’i dorëzuar dokumentet e ofertimit ju nevojiten 3 zarfe (pliko) për ofertë: ZARFI 1 Dokumentet në vijim duhet të vendosen brenda zarfit “INFORMATAT SHTESË PËR OFERTËN”: Një kopje të formularit për regjistrimin e kualifikueshmërisë në përputhje me nenin 6 të Rregullave të Tenderit. (Çertifikata e Parakualifikimit e lëshuar nga AKP-ja). Origjinali i një letre …

Qysh me i përgaditë dokumentet për ofertim? Read More »

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME