qyshme

Qysh Me Apliku per pasaporte te humbur – demtuar per personat mbi 16 vjec? x

Procedura e aplikimit për pasaportë të humbur – dëmtuar për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:   Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës. Pasaportën e dëmtuar (nëse aplikon për pasaport ë të dëmtuar). Raportin policor origjinal, nëse aplikon për humbjen e pasaportës i cili duhet të jetë më i ri se 3 muaj. Vendimin …

Qysh Me Apliku per pasaporte te humbur – demtuar per personat mbi 16 vjec? x Read More »

Qysh Me Apliku Per Pasaporte mbi Moshen 16 vjecare? x

Procedura e aplikimit për pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente: Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës. Certifikatën e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi). Dëshminë për pagesën e pasaportës.   Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/DokumentetUdhetimit.aspx

Qysh Me Apliku Per Pasaporte nen Moshen 16 vjecare? x

Procedura e aplikimit për pasaportë për personat nën moshën 16 vjeçar kërkohen këto dokumente: Certifikata e lindjes. Certifikatën e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi). Fëmija duhet të jetë i shoqëruar nga të dy prindërit Dëshminë për identitetin e prindërve (letërnjoftim, pasaportë ose patentë shofer). Nëse njëri prind është i vdekur, …

Qysh Me Apliku Per Pasaporte nen Moshen 16 vjecare? x Read More »

Qysh Me Apliku Per Certifikaten e Lindjes? x

Nëse jeni të regjistruar, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i të lindurve për ju. Në secilën dosje të Regjistrimit të Lindjes duhet të gjendet komplet dokumentacioni i nevojshëm për regjistrimin e lindjes. Dokumentacioni që përmban dosja ndryshon varësisht nëse lindja ka ndodhur në institucion shëndetësor, jashtë institucionit …

Qysh Me Apliku Per Certifikaten e Lindjes? x Read More »

Qysh Me Apliku Per Nderrim te Leternjoftim te UNMIK-ut ne Leternjoftim te Kosoves? x

Procedura e ndërrimit të letërnjoftimit të UNMIK-ut në letërnjoftim të Republikës së Kosovës kërkohen këto dokumente: Letërnjoftimi i UNMIK-ut. Certifikata e lindjes ose shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi). Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese). Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx

Qysh Me Apliku Per Nderrimin e te Dhenave Ne Leternjoftim? x

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në letërnjoftim kërkohen këto dokumente: Letërnjoftimi. Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit). Vendimin për ndërrimin e të dhënave. Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese). Flet pagesën prej 10 euro. Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx

Qysh Me Apliku Per Leternjoftim Te Humbur Te Republikes Se Kosoves? x

Per proceduren e aplikimit për letërnjoftim të humbur kërkohen këto dokumente: Kopja e letërnjoftimit ose pasaportës nëse ekziston. Raporti i Policisë për humbje të letërnjoftimit i cili duhet të jetë jo më i vjetër se tre muaj. Dy fotografi jo më të vjetra se tre muaj. Flet pagesën prej 10 euro. Vërejtje: Të gjitha dokumentet …

Qysh Me Apliku Per Leternjoftim Te Humbur Te Republikes Se Kosoves? x Read More »

Qysh Me Apliku Per Leternjoftim Te Republikes Se Kosoves? x

Për procedurën e aplikimit për letërnjoftim kërkohen këto dokumente: Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit). Certifikata e vendbanimit. Certifikata e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi). Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME