AKP

Qysh me kontaktu AKP-në?

Për qasje në dokumentet publike kontaktoni: Znj. Arta Gosalci Dedi Zyrtare për Marrëdhënie me Publikun Person Kontaktues për Qasje në Dokumente Publike  Tel: +381 (0) 38 500 400 lok. 1110 apo  E-mail: [email protected] ose [email protected]  Selia Qendrore e AKP-së Rr. Agim Ramadani Nr. 23, (ish Rr. Ilir Konushevci Nr.8), 10 000 Prishtinë, Kosovë, Tel: +381 (0) 38 500 …

Qysh me kontaktu AKP-në? Read More »

Qysh me u regjistru si ofertues i kualifikuar?

Çfarë hapa duhet të ndërmirren për regjistrim? Kontaktoni Zyrën Qendrore të AKP-së në Prishtinë, Njësinë për Marketing dhe Marrëdhënie me Investitorë për më shumë detaje. Së paku 5 ditë pune para ditës për dorëzimin e ofertave ju duhet të dorëzoni kërkesën për regjistrim me dokumentet në vijim: 1. Informatat e juaja për kontakt Kjo është …

Qysh me u regjistru si ofertues i kualifikuar? Read More »

Qysh me i parashtru kërkesat për likuidim?

Pasi që të inicohet likuidimi i NSH-së me vendim të Bordit, themelohet Autoriteti i Likuidimit i cili brenda 10 ditë pune, në shtypin ditor, publikon njoftimin për inicimin e likuidimit të Ndërmarrjes Shoqërore. Ai njoftim përmban edhe afatet kohore për parashtrimin e kërkesave kreditore dhe pronësore ndaj Ndërmarrjes, dhe në të njëjtën kohë njoftohen kreditorët …

Qysh me i parashtru kërkesat për likuidim? Read More »

Qysh me i përgaditë dokumentet për ofertim?

Për t’i dorëzuar dokumentet e ofertimit ju nevojiten 3 zarfe (pliko) për ofertë: ZARFI 1 Dokumentet në vijim duhet të vendosen brenda zarfit “INFORMATAT SHTESË PËR OFERTËN”: Një kopje të formularit për regjistrimin e kualifikueshmërisë në përputhje me nenin 6 të Rregullave të Tenderit. (Çertifikata e Parakualifikimit e lëshuar nga AKP-ja). Origjinali i një letre …

Qysh me i përgaditë dokumentet për ofertim? Read More »

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME