Qysh Me - Kërko - Autori
Kyçu
Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit

http://www.pak-ks.org/

Agjencia Kosovare e Privatizimit  themelohet si një organ i pavarur publik i cili i ushtron funksionet dhepërgjegjësitë në mënyrë plotësisht të pavarur, në bazë Ligjit të Kuvendit të Kosovës ligjit Nr. 05-/L-080për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04/L-034 i plotësuar dhe ndryshuar me ligjin Nr. 04/L-115 për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare tëpavarësisë së Kosovës.

Artikujt nga autori: