Qysh Me Apliku per nderrimin e te dhenave ne pasaporte per personat mbi 16 vjec? x

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:

 

  1. Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës (kopja).
  2. Pasaportën.
  3. Vendimin për ndërrimin e të dhënave.
  4. Dëshminë për pagesën.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/DokumentetUdhetimit.aspx

Qysh me regjistru Shoqëri Aksionare, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, ose Kompani të huaj?