Qysh Me Apliku Per Leternjoftim Te Republikes Se Kosoves? x

Për procedurën e aplikimit për letërnjoftim kërkohen këto dokumente:

  1. Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
  2. Certifikata e vendbanimit.
  3. Certifikata e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx

Qysh me regjistru Shoqëri Aksionare, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, ose Kompani të huaj?